36. Uki-Otoshi

Uki-Otoshi : Renversement flottant