05. Koshi-Guruma

Koshi-Guruma : Roue sur la hanche