11. Ushiro-Goshi

Ushiro-Goshi : Hanche par derrière