15. O-Soto-Otoshi

O-Soto-Otoshi : Grand renversement extérieur