24. Ashi-Guruma

Ashi-Guruma : Roue autour de la jambe